List of Products:

Sr
Name  Contains
1
Alert – F  Tab Fluoxetine 20 Mg & Alprazolam 0.25 Mg
2
Atri-10 ,25,50 &75 Tab Amitriptyline Hcl 10 ,25,50 & 75Mg
3
Atri Plus-12.5 Tab Amitriptyline Hcl 12.5 Mg&Chlordiazepoxide 5Mg
4
Atri Plus-25 Tab Amitriptyline Hcl 25Mg&Chlordiazepoxide 10Mg
5
Bestil-5,10 & 20 Tab Escitalopram 5 ,10 & 20Mg
6
Bestil Plus Tab Escitalopram 5Mg &Clonazepam 0.5Mg
7
Bestil Forte Tab Escitalopram 10Mg &Clonazepam 0.5Mg
8
Bestil Ls Tab Escitalopram 10 Mg &Clonazepam 0.25 Mg
9
Bestil Ds Tab Escitalopram 20 Mg &Clonazepam 0.50 Mg
10
Biclom-25 ,50,75 Sr Tab Clomipramine Hcl 25, 50,75Mg
11
Bifa-10 ,20,40,60 Tab Fluoxetine 10,20,40 & 60Mg
12
Bifa-20 Cap Fluoxetine 20 Mg.
13
Bifa Solution Fluoxetine 20 Mg / 5 Ml
14
Bimoxa – 50 & 100 Tab Amoxapine 50 & 100Mg
15
Birtab 12.5 Tab Tianeptine Sodium 12.5 Mg
16
Brilith-300 Tab Lithium Carbonate 300 Mg.
17
Brilith-450 Sr Lithium Carbonate (Sr) 450 Mg
18
D-Vaxit Xr 50 & 100 Tab Desvenlafaxine Xr 50 & 100Mg
19
Dotha 25 & 75 Tab Dothiepin 25 & 75Mg
20
Dulo-20,30,40 ,60 Tab Duloxetine 20,30,40 & 60Mg
21
Dxpil-10 & 25 Cap Doxepin 10 & 25 Mg
22
Fuvam 25, 50 & 100 Tab Fluvoxamine 25, 50 & 100 Mg
23
Fuvam Xr 100 Fluvoxamine Xr 100 Mg
24
Ipar 25,50 & 75 Tab Imipramine 25,50 & 75Mg
25
Ipar Plus Tab Imipramine 25  & Diazepam 2Mg
26
Ipar Plus-5 Tab Imipramine 25  & Diazepam 5Mg
27
Mitoz-7.5 ,15 & 30 Tab Mirtazapine 7.5 , 15 & 30Mg
28
Notar Tab. Nortriptyline 25 Mg
29
Parix Cr-12.5 ,25,37.5 Tab Paroxetine Hcl 12.5,25 & 37.5Mg
30
Parix Cr Plus Tab Paroxetine 12.5 (Cr) Mg & Clonazepam 0.5Mg
31
Parix Cr Forte Tab Paroxetine 25 (Cr) Mg & Clonazepam 0.5Mg
32
Srtin-25,50,100 Tab Sertraline 25, 50 &100Mg
33
Srtin Plus Sertraline 25Mg & Alprazolam 0.5Mg
34
Srtin Forte Sertraline 50Mg & Alprazolam 0.5Mg
35
Trazob 25, 50 & 100 Tab Trazodone 25,50 & 100Mg
36
Vaxit-Xr- 37.5 ,75,150 Tab Venlafaxine (Xr) 37.5, 75 & 150Mg